web analytics

iddaa tahminleri canlı iddaa

Böcek ilaçlama Nedir? Haşere İlaçlama Nedir?

Böcek ilaçlama Nedir?

Böcek ilaçlama Nelerdir? Haşere İlaçlama Nelerdir?

Böcek ilaçlama Nedir? | Haşere İlaçlama Nedir? Böcek öldürücüler, böcekleri öldürerek ya da istenmeyen ya da yıkıcı böcek ilaçlama istanbul wolves davranışlarda bulunmalarını engelleyerek denetlemek için kullanılan kimyasallardır. Yapılarına ve hareket tarzlarına gore sınıflandırılırlar.

Pek fazlaca insektisit, böceğin sinir sistemi üstünde tesir gösterirken (sözgelişi, kolinesteraz inhibisyonu), ötekiler gelişme düzenleyicileri ya da endotoksinler olarak hareket eder.

Böcek ilaçlama Nedir?
Böcek ilaçlama Nelerdir?
Böcek ilacı TürüAksiyon modu
organoklorBir çok, sinir ikazlarının düzgüsel iletimini önleyen bir sodyum/potasyum dengesizliğine niçin olarak nöronlar üstünde hareket eder. Bazıları, klorid iyonlarının nöronlara girmesini önleyen GABA (y-aminobütirik asit) reseptörüne tesir ederek titreme ve konvülsiyonlarla karakterize hipereksitabl bir duruma yol açar. Çoğu zaman kullanımdan kaldırılmış geniş spektrumlu insektisitler.
organofosfatAsetilkolinesteraz (AChE) inhibisyonuna ve nöromüsküler kavşaklarda asetilkolin birikmesine niçin olarak gönüllü kasların süratli seğirmesine ve sonucunda felce yol açar. Genel hatlarıyla bütün pestisitlerin omurgalılar için en toksik olan geniş kapsamlı bir insektisit.
OrganosülfürOvisidal aktivite sergilerler (doğrusu yumurta aşamasını öldürürler). Bir tek öteki organizmalar için fazlaca düşük toksisiteye haiz akarlara karşı kullanılır.
karbamatlarMerkezi sinir sistemi etkilerine neden olan asetilkolinesteraz (AChE) inhibisyonuna yol açar (doğrusu, ihtiyari kasların süratli seğirmesi ve sonunda nüzul). Oldukça geniş spektrumlu toksisiteye haizdir ve balıklar için çok toksiktir.
FormamidinlerBu bileşiklerin birikmesine yol açan nörotransmiterleri bozan monoamin oksidaz enzimini inhibe edin; etkilenen böcekler sessizleşir ve ölür. OP ve karbamat kuvvetli zararlıların kontrolünde kullanılır.
dinitrofenollerAdenozin trifosfat (ATP) oluşumunu önleyen oksidatif fosforilasyonu ayırarak ya da inhibe ederek tesir eder. Bütün türler kullanımdan kaldırılmıştır.
OrganotinlerATP oluşumunu önleyerek dinitrofenol ayrılma bölgesinde fosforilasyonu inhibe eder. Meyve ağaçlarında akarlara karşı yaygın olarak kullanılır ve eskiden zehirli madde ve yumuşakça öldürücü olarak kullanılırdı; su hayatı için fazlaca zehirlidir.
piretroidlerNöronal zarlardaki sodyum yayınlarını aleni tutarak hem periferik bununla beraber merkezi sinir sistemlerini etkileyerek hiper-uyarılabilir bir duruma yol açar. Semptomlar titreme, koordinasyon bozukluğu, hiperaktivite ve felçtir. Bir çok tarımsal böcek zararlısına karşı etkilidir; balıklar için son aşama zehirlidir.
nikotinoidlerPostsinaptik nikotinerjik asetilkolin reseptörlerinin geri döndürülemez biçimde tıkanmasına yol açan merkezi sinir sistemi üstünde tesir eder. Emici böcekler, toprak böcekleri, beyaz sinekler, termitler, çim böcekleri ve Colorado patates böceğinin kontrolünde kullanılır. Çoğu zaman memeliler, kuşlar ve balıklar için düşük toksisiteye haizdir.
spinosinlerPostsinaptik hücrede nikotinik asetilkolin reseptörlerinde asetilkolinin bağlanmasını bozarak tesir eder. Tırtıllara, lepidopteran larvalarına, yaprak madencilerine, thrips ve termitlere karşı etkilidir. Yüksek düzeyde özgüllüğü ile tanınır.
pirazollerATP oluşumunun bozulmasına neden olan NADH-CoQ redüktaz bölgesinde mitokondriyal elektron taşınmasını inhibe eder. Psylla, yaprak biti, beyazsinek ve thrips’e karşı etkilidir. Bir tür (fipronil) üstünde meydana getirilen testlerin neticeleri, istiridyeler, istiridyeler ya da balıklar üstünde hiç bir tesir göstermezken, karides üstünde marjinal etkisinde bırakır.
piridazinonlarSite 1’de mitokondriyal elektron taşınmasını kesintiye uğratın; esas olarak bir böcek öldürücü olarak kullanılır; suda yaşayan eklembacaklılar ve balıklar için toksisite gösterir.
KinazolinlerDış iskelette kitin sentezini engelleyerek ya da bloke ederek bir çok böceğin larva evreleri üstünde tesir eder. Gelişmekte olan larvalar, hatalı biçimlendirilmiş kütikülün yırtılması ya da açlıktan ölüm sergiler; Amerika’de kayıtlı değil
botanik
Türüne bağlı olarak muhtelif tesirleri olabilir:  Piretrum – hem merkezi bununla beraber periferik sinir sistemlerini etkisinde bırakır, sinir hücrelerini tekrarlayan deşarjlar üretmeye teşvik eder ve sonucunda felce neden olur. Çoğu zaman bitleri denetlemek için kullanılır. 
Nikotin – merkezi sinir sistemi gangliyonlarındaki asetilkolini (Ach) öykünmek ederek seğirmeye, kasılmalara ve ölüme yol açar. En fazlaca yaprak bitlerini ve tırtılları denetlemek için kullanılır.
Rotenone – teneffüs enzim inhibitörü olarak vazife yapar. Balık yemi organizmaları için toksik olmayan dozlarda bütün balıkları öldüren bir pisisit olarak kullanılır.
Limonen – periferik sinir sisteminin duyusal sinirlerini etkisinde bırakır. Sıcak kanlı hayvanlar için nerede ise asla toksik olmayan ve balıklar için yalnız hafifçe toksik kalırken pire, bit, akar ve keneleri denetlemek için kullanılır.
Neem – jüvenil deri değişiklik yapma hormonu olan ekdizonun biyosentezini ya da metabolizmasını engelleyerek beslenmeyi azaltır ve tüy dökümünü bozar. Çoğu zaman güve ve kelebek larvalarına karşı kullanılır.
Sinerjistler/AktivatörlerToksik maddelerin bozunmasını önleyen sitokrom P-450’ye bağlı polis-substrat monooksijenazları (PSMO’lar) inhibe eder, konserde kullanıldığında insektisitlerin aktivitesini arttırır; sinerjistler ve aktivatörler kendi içlerinde toksik ya da böcek öldürücü olarak kabul edilmezler.
antibiyotiklerNöromüsküler kavşakta nörotransmitter GABA’yı bloke ederek hareket edin; maruziyetten kısa bir müddet sonra beslenme ve yumurtlama durur, ölüm ise birkaç gün sürebilir. Bu malzemelerin en ümit verici kullanması, örümcek akarlarının, yaprak madencilerinin ve kontrolü zor öteki sera zararlılarının kontrolüdür. 
fumigantlarLipid içeren dokulara yerleşerek narkoza, uykuya ya da şuur yitirilmesine yol açan narkotikler olarak hareket eder; Etkilenen haşere muayyen bir bileşiğe bağlıdır.
inorganiklerTesir şekli naturel olmayan türüne bağlıdır: oksidatif fosforilasyonu (arsenikler) ayırabilir, enerji üretiminde yer edinen enzimleri inhibe edebilir ya da kurutucu madde olarak işlev görebilir. Zararı dokunan grubu bileşiğe bağlıdır (sözgelişi, akarlar için kükürt, hamamböceği için borik asit).  
biyorasyonelBiyokimyasallar (hormonlar, enzimler, feromonlar, gelişme düzenleyiciler şeklinde organik ajanlar) ya da mikrobiyaller (virüsler, bakteriler, mantarlar, protozoa ve nematodlar) olarak gruplandırılır. Cazibeli, gelişme düzenleyicileri ya da endotoksinler olarak hareket edin; hedef olmayan türler için fazlaca düşük toksisite ile bilinir.
BenzoilürelerKitin sentezine müdahale ederek böcek gelişme düzenleyicileri olarak hareket eder. En büyük kıymet tırtılların ve böcek larvalarının kontrolündedir, sadece çingene güvesi ve mantar sineği için de kayıtlıdır. Birtakım türler, omurgasızlar (azaltılmış ortaya çıkan türler) ve güneş balıklarının erken hayat evreleri (azaltılmış ağırlık) üstündeki etkileriyle bilinir (Boyle ve ark. 1996). 

Tablo 1, başlıca insektisit sınıflarını ve bunların tesir biçimlerini listeler. Bu fiil tarzlarını kestirmek, aday bir nedenin belirlenmesine destek olabilir. Etkilenen organizmaların semptom tanımlamasında kullanılan enzim deneylerinin ya da benzer testlerin neticeleri, tesir biçimlerini kestirmek için bilhassa yararlıdır.

Böcek öldürücüler, ziraat, halk sağlığı ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra evsel ve ticari kullanımlarda (sözgelişi hamamböcekleri ve termitlerin kontrolü) yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan insektisitler organofosfatlar, piretroidler ve karbamatlardır (bkz. Biçim 1).

USDA (2001), incelenen ürünlere uygulanan toplam pestisitlerin %12’tepsi insektisitlerin oluşturduğunu bildirmiştir. Mısır ve pamuk, ABD Birleşik Devletleri’nde böcek ilacı kullanımının en büyük payını oluşturmaktadır.

Böcek öldürücüler, taşınmalarını ve kimyasal dönüşümlerini etkileyen muhtelif formülasyonlarda ve dağıtım sistemlerinde (sözgelişi spreyler, yemler, yavaş salınan difüzyon; bkz. Biçim 2) uygulanır. İnsektisitlerin mobilizasyonu, yüzey akışı (çözünmüş ya da toprağa emilmiş), atmosferik çökelme ya da yüzey altı akışı kanalıyla gerçekleşebilir (Goring ve Hamaker 1972, Moore ve Ramamoorthy 1984).

Yüksek yoğunluklu tarımdan meydana gelen toprak erozyonu, insektisitlerin su kütlelerine taşınmasını kolaylaştırır (Kreuger et al. 1999). Birtakım böcek öldürücüler suda yaşayan organizmalar tarafınca biriktirilir ve avcılarına aktarılır. Böcek öldürücüler böcekler için öldürücü olacak biçimde tasarlanmıştır, bu yüzden suda yaşayan böcekler için hususi bir risk oluştururlar, sadece öteki suda yaşayan organizmaları da etkilerler.

Kaynakların Denetim Sıralaması, Saha

İnsan kaynakları ve faaliyetleri, saha gözlemleri ya da gözlemlenen biyolojik etkisinde bırakır, kaynaktan bozulmaya giden yolların bölümlerini desteklediğinde, böcek öldürücüler aday bir niçin olmalıdır (Biçim 3). Bu şema ve öteki birtakım bilgiler Adım 3: Olaydan Verileri Değerlendirin’de de yararlı olabilir.

Aşağıdaki denetim sıralaması, aday nedenleriniz arasına böcek öldürücüleri dahil edip etmeyeceğinizi belirlemek için faydalı olan temel verileri ve detayları belirlemenize destek olacaktır. Sıralama, aday bir niçin olarak insektisitleri desteklemek, zayıflatmak ya da ortadan kaldırmak için delil toplamada size rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Muayyen girdiler hakkındaki daha çok data için Ne Süre Listelenecek sekmesine gidin.

Aşağıdaki kaynakların ve faaliyetlerin varlığına, saha kanıtlarına ya da biyolojik etkilere dayalı olarak insektisitleri aday niçin olarak listelemeyi düşünün :

Kaynaklar ve Faaliyetler

 • Tarımsal akıntı
 • Sulama dönüş suyu
 • Ağaç çiftlikleri ve meyve bahçeleri
 • Ormancılık uygulaması
 • sivrisinek kontrolü
 • Böcek ilacı üretimi ve depolanması
 • Böcek ilacı karıştırma ve tatbik ekipmanına iktibas
 • Kentsel ve gecekondu semti akışı
 • Kombine kanalizasyon taşmaları (STK’lar)
 • Atıksu arıtma tesisi deşarjları

Yer Kanıtı

 • Su ya da tortudaki böcek öldürücüler için saha verileri
 • Böcek öldürücülerin biyobirikimi (sözgelişi suda yaşayan böceklerde ya da balık dokusunda)

Biyolojik Etkisinde bırakır

 • Bilhassa suda yaşayan böceklerde ölüm ya da gelişimsel etkisinde bırakır (Kreutzweiser 1997)
 • Suda yaşayan böceklerin katastrofik ya da kitlesel sürüklenmesi (Kreutzweiser ve Sibley 1991; Beketov ve Liess 2008)
 • Azaltılmış biyolojik çeşitlilik (Relyea 2005), bilhassa suda yaşayan böcekler içinde
 • Ani, büyük sucul hayat ölümleri (örn. balık ölümleri)
 • Öksürük, esneme, yüzgeç titremesi, S ve kısmi sarsıntı, dürtme ve kıstırma sergileyen balıklar; ventilasyonda güçlük ve anormal huy (Alkahem 1996)
 • Balıklarda yüksek kas ve karaciğer piruvat seviyeleri (Alkahem 1996)
 • Balıklarda azalan asetil kolinesteraz (AChE) aktivitesi (Alkahem 1996)

Böcek öldürücülerin sudaki toksisitesine mühim katkıda bulunan, katkıda bulunan , değiştiren ve alakalı faktörler tanımlanmamıştır. Bununla beraber, düşük çözünmüş oksijen ya da yüksek sıcaklıklar şeklinde öteki stres etkenleri insektisitlerin etkilerini şiddetlendirebilir.

Benzer kanıtlara haiz öteki sebepleri düşünün , bu sebeple öteki stresörler insektisitlerin niçin olduğu etkilerle aynı ya da benzer etkilere niçin olabilir (Tablo 2).

Tesirstresörler
Sucul böcek ya da balık öldürürÖteki toksikler
Düşük çözünmüş oksijen
Düşük ya da yüksek pH
Yüksek amonyak
Balık öksürüğü, esneme, pislikmetal kirliliği
Teneffüs zorluğuDüşük çözünmüş oksijen
Yüksek ısı

Ne Süre Listelenir

 • Böcek İlaçlarının Aday Niçin Olarak Listelenmesini Öneren Kaynaklar ve Faaliyetler
 • Böcek İlaçlarının Aday Sebep Olarak Listelenmesini Öneren Site Kanıtı
 • Böcek İlaçlarını Aday Niçin Olarak Listelemeyi Öneren Biyolojik Etkisinde bırakır
 • Aday Niçin Olarak Böcek İlaçlarının Hariç Tutulmasını Destekleyen Saha Kanıtları
   

Böcek İlaçlarının Aday Niçin Olarak

Bir nehir ya da su havzasında böcek ilacı kaynakları mevcutsa, böcek öldürücüler aday niçin olarak listelenmelidir. Böcek ilacı kaynaklarını belirlerken hem noktasal bununla beraber noktasal olmayan kaynakları göz önünde bulundurmalısınız.

Nokta insektisit kaynakları içinde atık su arıtma tesisleri (taşma olmayan koşullar esnasında yüzey akışı alan), yağışlı havalarda birleşik kanalizasyon taşmaları (STK’lar), üretim tesisleri ve çiftliklerdeki ya da toplu miktarlarda depolanıp işlendiği öteki alanlardaki böcek ilacı dökülmeleri ve sızıntıları yer alır. . Bu, müsait emniyet cihazlarıyla donatılmamış sulama suyu kuyularına insektisitlerin geri çekilmesini içerecektir. Ek olarak, yüzey akışını ya da sulama dönüşlerini ileten tarımsal hendekler de nokta kaynakları olarak işlev görebilir.

Noktasal olmayan insektisit kaynakları daha azca uzamsal olarak lokalizedir. Böcek öldürücüler tipik olarak yüzey suyu akışı olan su kütlelerine girer.

Bu akış, fırtınalardan (Biçim 4) ya da sulanan ya da pirinç ve kızılcık şeklinde sular altında kalmış tarlalardan gelen dönüş suyundan olabilir (Biçim 5). Kaynaklar, ziraat ürünlerine böcek öldürücülerin uygulanmış olduğu çiftlikleri; bahçelere ve çimenlere böcek ilacının uygulanmış olduğu kentsel ve gecekondu semti alanları; evler (ör. güverte ve öteki dış mekan ahşap işleme, çimenler); ticari binalar (sözgelişi, termit kontrolü); orman zararlılarını denetlemek için insektisitler uygulanıyorsa orman arazisi; ve insektisitlerin üretildiği, depolandığı (doğrusu depolama tanklarında sızıntı, depolama tanklarından yıkama) ya da karıştırıldığı (doğrusu tatbik ekipmanının yıkandığı) bölgeler.

Böcek öldürücüler ek olarak, bilhassa hava uygulamaları, orman ya da meyve bahçesi ilaçlaması ya da sivrisinekleri denetlemek için yol kenarları ve sulak alanların yakınında ilaçlama esnasında olmak suretiyle, tatbik esnasında sprey sürüklenmesinin bir kararı olarak su kütlelerine girer.

Tablo 3, popüler ziraat ürünlerinde yaygın olarak kullanılan böcek öldürücüleri listeler.

Mahsulböcek öldürücüler
Mısır, tatlıPermetrin (piretroid), Esfenvalerat (piretroid), Bacillus thuringiensis (BT-Biyolojik), Diazinon (organofosfat), Methomil (karbamat), Malathion (organofosfat), piretrin (botanik), Karbaril (N-metil karbamat), Endosulfan (organoklor)
yoncaBeta-siflutrin (piretiroid), Karbaril (karbamat), Klorpirifos (organofosfat), Siflutrin (piretroid), Dimetoat (organofosfat), Gama-sihalotrin (piretroid), Idoxacard (karboksilat), Methomil (karbamat). Metil Parathion (organofosfat), Permetrin (piretroid), Phosmet (organofosfat), Spinosad (fermantasyon ürünü), Zeta-sipermetrin (piretroid)
sorgumBeta-siflutrin (piretiroid), Karbaril (karbamat), Klorpirifos (organofosfat), Deltametrin (piretroid), Dimetoat (organofosfat), Esfenvalerat (piretroid), Gama- ve Lamda-sihalothrin (piretroid), Malathion (organofosfat), Methidathion (organofosfat) ), Methomil (siklodin), Spinosad (fermantasyon ürünü), Zeta-sipermetrin (piretroid)
AyçiçeğiBacillus thuringiensis (bakteri), Beta-cyfluthrin (piretiroid), Carbaryl (karbamat), Chlorpyrifos (organofosfat), Deltamethrin (piretroid), Esfenvalerate (piretroid), Gama- ve Lamda-cyhalothrin (piretroid), Metil Parathion (organofosfat), Zeta -sipermetrin (piretroid)
BuğdayBeta-siflutrin (piretiroid), Karbaril (karbamat), Klorpirifos (organofosfat), Dimetoat (organofosfat), Endosülfan (klorlu hidrokarbon), Gama- ve Lamda-sihalotrin (piretroid), Malathion (organofosfat), Methidathion (organofosfat), Methomil ( siklodin), Metil paration (organofosfat), Spinosad (fermantasyon ürünü), Zeta-sipermetrin (piretroid)
üzümSevin (karbaril), Imidan (fosmet), Kelthane (dikofol), Guthion (azinfos metil), Vendex (heksakis fenbutatin oksit), Lanate (metomyl), Metoksiklor (metoksiklor), Provado (imidakloprid), Thiodan (endosülfan), Malathion , Neemix, Piretrinler
narenciyeCygon 400 (dimethoate), Cythion %57 (malathion), Diazinon AG500 (organofosfat), Dibrom 8E, Dipel 2X, Imidan 50 WP, Lannate L, Lorsban 15 G, Metasystox-R, Parathion 4E, Thiodan 3E, Zolone 3EC
PamukAkramit (bifenazat); Baythroid (cyfluthrin); Dimilin (diflubenzuron); Yerine getirmek (pimetrozin); MSR (oksidemeton-metil); Temik (aldikarb); Zehir (dinotefuran); Azim (etoksazol)
soya fasulyesiAsana XL (esfenvalerat); Baythroid 2 (cyfluthrin); Kruvazör 5FS (tiyametoksam); Dimetoat 4E (organofosfat); Gaucho 480 (imidakloprid); Lorsban 4E (klorpirifos); Mustang Max (piretroid); Nufos 4E (klorpirifos); Savaşçı (organofosfat)
Kaynaklar: California Üniversitesi Davis Uzatma Merkezi, Iowa Eyalet Üniversitesi.

Noktasal olmayan insektisit kaynakları vakit ve mekana gore çok değişkendir. Bu zamansal varyasyonun sebepleri içinde uygulamanın aralıklı zamanlaması, uygulamaların hava durumu modelleri ile etkileşimi (sözgelişi, akış için yağış, sürüklenme için rüzgar hızı) ve halihazırda kullanılan insektisitlerin çoğunun düşük kalıcılığı sayılabilir. Mekansal varyasyonun sebepleri içinde arazi kullanım modelleri, toprak özellikleri, eğim ve su kütlelerine olan mesafe yer alır (Gilliom ve ötekiler 2006).

Temel akışlardaki böcek ilacı konsantrasyonları, arka plandaki arazi kullanımından bağımsız olarak kentsel arazi kullanması ile artar (Sprague ve Nowell 2008). Bir su havzası içerisinde noktasal olmayan böcek öldürücü (ve öteki toksik maddeler) kaynaklarına katkıda bulunan kentleşmiş alanların nispi dağılımı, US EPA’nın My WATERS Mapper’ı kullanılarak belirlenebilir. Sulu insektisit konsantrasyonları eyalet ya da kabile veri tabanlarında ya da aşağıdaki federal veri havuzlarında bulunabilir:

 • US EPA’nın My WATERS Mapper’ı (ilgilenen eyalete ve bölgeye yakınlaştırın)
 • US EPA’nın Depolama ve Geri Alma (MAĞAZA) ve Su Kalitesi Değişimi (WQX)
 • USGS’nin Milli Su Kalitesi Değerlendirme Programı (NAWQA)
 • US EPA’nın Çevresel ve Değerlendirme Programı (EMAP) ( EPA Arşiv Sunucusunda arama yapın )

Böcek İlaçlarının Aday Sebep Olarak Listelenmesini Öneren Site Kanıtı

İlgili bölgede su, tortu ya da biyotada insektisitler ölçüldüğünde, insektisitler aday niçin olarak listelenebilir. Sudaki ölçülebilir herhangi bir böcek ilacı miktarı, konsantrasyonlar fazlaca değişken olduğu için, nedensellik düşündürür. Toksik seviyeler aleni bir halde nedenselliğin göstergesidir (Tablo 4). Tortudaki ölçümler önemlidir bu sebeple birçok naturel insektisit kalıcı ve hidrofobiktir. Mesela, bölgedeki kiraz bahçelerine uygulamadan 20 sene sonrasında birtakım Great Lakes çökellerinde lindan (organoklorlu bir insektisit) bulunabilir. Sedimentlere bağlıyken, bu insektisitler, kendileri bozulabilen ya da kirleticileri gıda zincirinde daha yüksek olan balıklara ya da amfibilere taşıyabilen bentik biyotayı etkileyebilir.

Tıkla Mesaj Gönder
WOLVES İLAÇLAMA
HOŞGELDİNİZ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz..
Tıkla Hemen Ara